Verkkolaskuoperaattoripalvelujen käyttöehdot 4/2019

1. Yleistä

Netbox Finland Oy on verkkolaskuoperaattori, joka tarjoaa verkkolaskuoperaattoripalvelujen lisäksi kattavat EDI- ja yritystietopalvelut.  Netbox Finland Oy toimii yhteistyössä muiden operaattoreiden ja pankkien kanssa laskujen sekä liitesanomien välittämiseksi yhdysliikennemallilla

2. Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan sopimukseen, jonka asiakas on tehnyt Netbox Finland Oy:n tuottamien verkkolaskuoperaattoripalvelujen käyttämiseksi. Verkkolaskuoperaattoripalvelut sisältävät myyntilaskujen reititys- ja tulostustuotteet, ostolaskujen reititys- ja skannaustuotteet sekä pankkiyhteystuotteet.

 3. Määritelmät

Asiakas on nämä käyttöehdot hyväksynyt ja verkkolaskupalveluja koskevan palvelusopimuksen tehnyt yritys- tai muu yhteisöasiakas, asiayhteyden mukaan.

E-lasku on sähköisessä muodossa välitetty lasku yksityishenkilöille.

Liitesanoma on laskun ohella lähetettävä liite, jossa on avattu esimerkiksi laskun sisältöä.

Lähettäjä on se, joka lähettää laskun palveluntarjoajalleen edelleen välitettäväksi. Lähettäjänä voi olla vain yritys- tai muu yhteisöasiakas.

Myyntilasku on asiakkaan toimittama laskutusaineisto Netbox Finland Oy:n välitettäväksi. Sähköisellä myyntilaskulla viitataan myyntilaskuun verkkolaskuna.

Ostolasku on asiakkaalle toimitettava laskutusaineisto Netbox Finland Oy:n kautta, kun asiakas toimii laskujen vastaanottajana. Sähköisellä ostolaskulla viitataan ostolaskuun verkkolaskuna.

Operaattoriverkko on kanava eri operaattoreiden välillä asiakkaiden verkkolaskujen ja liitesanomien
välittämiseksi.

Palvelu on näihin käyttöehtoihin sovellettava Netbox Finland Oy:n tarjoama verkkolaskutukseen ja pankkiyhteyksiin liittyvä palvelu tai palvelukokonaisuus.

Palvelukuvaus on Netbox Finland Oy:n kulloinkin voimassa oleva kuvaus tuotetuista verkkolaskuoperaattoripalveluista.

Pankkiyhteyspalvelu on asiakkaalle tarjottava yhteys laskujen välittämiseksi pankkiverkkoon ja yksityisasiakkaille.

Pankkiverkko on kanava operaattoreiden ja pankkien välillä asiakkaiden verkkolaskujen ja liitesanomien välittämiseksi.

Partneri on Netbox Finland Oy:n kanssa partnerisopimuksen allekirjoittanut yritys, ja joka tarjoaa asiakkaalle Netbox Finland Oy:n verkkolaskupalveluja osana omaa palveluvalikoimaa.

Partnerisopimus on Netbox Finland Oy:n ja partnerin välinen sopimus verkkolaskuoperaattoripalvelujen tarjoamiseksi asiakkaille.

Sopimus on näiden käyttöehtojen hyväksymisestä syntyvä sopimus asiakkaan ja Netbox Finland Oy:n välillä.

Vastaanottaja on yritys tai muu yhteisö taikka yksityishenkilö, joka on sopinut lähettäjän ja/tai
palveluntarjoajansa kanssa laskujen vastaanotosta, ja jonka vastaanotto-osoite on laskussa.

Vastaanotto-osoite on vastaanottajan verkkolaskuosoite, jonka perusteella laskut välitetään.

Verkkolasku on yleisesti käytössä olevan sanomakuvauksen mukaan laadittu sähköinen lasku, jonka tiedot ovat automaattisesti käsiteltävissä tai tulkittavissa. Verkkolaskut lähetetään operaattorin tai pankin kautta.

Välittäjä ja/tai operaattori on yritys, joka välittää verkkolaskuja ja muita sanomia. Välittäjät toimivat yhteistyössä operaattoriverkostossa.

Välityskanava on tapa välittää laskut ja liitesanomat vastaanottajalle. Näitä voivat operaattori- ja pankkiverkon lisäksi olla erilliset sovellukset, kirje taikka sähköposti.

4. Palvelujen käyttöönotto ja käyttöehtojen hyväksyminen

Palvelu on tarkoitettu yritysten, yhteisöjen ja elinkeinonharjoittajien käyttöön. E-laskuja voidaan välittää myös kuluttajan vastaanotettavaksi. Palveluun sovelletaan kulloinkin voimassaolevaa palvelukuvausta.

Palvelujen käyttö edellyttää, että asiakkaalla on sopimus joko Netbox Finland Oy:n tai sen
partnerisopimuksen allekirjoittaneen palveluntarjoajan kanssa. Lisäksi asiakkaalle tehdään pankkiyhteyspalvelujen käyttämiseksi sopimus pankin kanssa.

Netbox Finland Oy:n verkkolaskuoperaattoripalvelujen käyttäminen edellyttää näiden käyttöehtojen hyväksymistä. Käyttöehdot hyväksytään ennen verkkolaskupalvelujen käyttöönottoa joko Netbox Finland Oy:n tai sen partnerin tarjoamassa palvelussa. Netbox Finland Oy ja sen partnerit varaavat toimitusajan palvelujen käyttöönottoa varten.

Hyväksymällä käyttöehdot asiakas antaa Netbox Finland Oy:lle valtuutuksen toimia välittäjänä, kun kyse on verkkolaskujen ja liitesanomien välittämisestä operaattori- ja pankkiverkossa. Muista välityskanavista asiakas sopii joko Netbox Finland Oy:n tai oman palveluntarjoajan kanssa erillisellä tilauksella.

5. Aineistojen välittäminen

5.1. Lähettäminen ja vastaanottaminen

Asiakas voi lähettää Netbox Finland Oy:n ja vastaanottaa muiden operaattorien ja pankkien välittämiä verkkolaskuja ja liitesanomia. Netbox Finland Oy tarjoaa myynti- ja ostolaskujen lähettämistä ja vastaanottamista monikanavaisena palveluna. Asiakas voi lähettää laskun vastaanottajalle verkko- ja e-laskun lisäksi EDI-laskuna, kirjeenä tai sähköpostilaskuna.

Sähköiset myyntilaskut välitetään joko asiakkaan omasta tai asiakkaan valitseman palveluntarjoajan järjestelmästä Netbox Finland Oy:n järjestelmään toimitettavaksi välittömästi vastaanottajalle.

Asiakas voi vastaanottaa laskun joko verkkolaskuna tai paperilla. Asiakas vastaanottaa sähköiset ostolaskut joko asiakkaan omassa tai Netbox Finland Oy:n järjestelmässä. Aineistoja ei siirretä sellaisenaan kolmansille osapuolille. Ostolaskut ovat asiakkaiden saatavilla Netbox Finland Oy:n järjestelmän kautta tai muulla sovitulla tavalla heti laskuaineiston validoinnin jälkeen.

E-laskujen välittämiseksi asiakas tekee sopimuksen sähköisen kanavan avaamisesta pankin kanssa Netbox Finland Oy:n kautta. E-laskut välitetään joko asiakkaan omasta tai asiakkaan valitseman palveluntarjoajan järjestelmästä Netbox Finland Oy:n järjestelmään eteenpäin välitettäväksi. Netbox Finland Oy ei ole velvollinen välittämään e-laskuja osana palvelutarjontaa, jos niiden välittämiseksi ei ole tehty tarvittavaa sopimusta pankin kanssa.

Muutoin aineistojen välittämiseen sisältyy liitesanomien lähettäminen ja vastaanottaminen sekä muiden palvelukanavien hyödyntäminen voimassa olevan palvelukuvauksen mukaisesti.

5.2. Virhetilanteiden ratkaiseminen ja ilmoitukset

Netbox Finland Oy ei vastaa siitä, jos vastaanottaja ei pysty vastaanottamaan lähetettyjä aineistoja
verkkolaskuina. Netbox Finland Oy voi tarjota asiakkaalle vaihtoehtoisia tapoja aineistojen lähettämiseen voimassa olevan palvelukuvauksen mukaisesti.

Mikäli sanomassa on virhe taikka vastaanottajaa ei pystytä tunnistamaan, Netbox Finland Oy toimittaa
virheilmoituksen asiakkaan saataville.

Jos Netbox Finland Oy:n käsittelyssä on tapahtunut virhe, tulee asiakkaan ilmoittaa Netbox Finland Oy:lle huomaamastaan virheestä ja siihen liittyvästä mahdollisesta vaatimuksestaan kirjallisesti joko itse tai palveluntarjoajan välityksellä viipymättä ja viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun aineisto, johon Netbox Finland Oy:n virhe kohdistuu, on toimitettu Netbox Finland Oy:n välitettäväksi.

6. Välittäjän oikeudet ja velvollisuudet

6.1. Välittäjän oikeudet

Netbox Finland Oy:llä on oikeus välittää verkkolaskut ja niiden liitteet yksinomaan vastaanotto-osoitteen perusteella. Netbox Finland Oy:llä on oikeus hylätä välitettävät aineistot ja keskeyttää palvelun tarjoaminen, jos on perusteltu syy epäillä palveluntarjonnan jatkamisesta aiheutuvaa tietoturvariskiä yritykselle itselleen,
operaattori- ja pankkiverkossa toimiville organisaatioille tai muille kolmansille osapuolille.

Netbox Finland Oy:llä on oikeus hylätä välitettävät aineistot ja keskeyttää palvelun tarjoaminen, jos on
perusteltu syy epäillä aineistojen sisältöjen lainmukaisuutta. Netbox Finland Oy ei vastaa verkkolaskusanomien, liiteaineistojen ja muiden välitettävien aineistojen sisällöstä.

6.2. Välittäjän vastuu

Netbox Finland Oy:n vastuu aineiston käsittelystä alkaa, kun

  1. myyntilaskuaineisto ja liitesanomat on siirretty asiakkaan tai Netbox Finland Oy:n partnerin järjestelmästä Netbox Finland Oy:n järjestelmään; taikka
  2. ostolaskuaineisto ja liitesanomat on siirretty toisen välittäjän tai pankin järjestelmästä Netbox Finland Oy:n
    järjestelmään.

Netbox Finland Oy:n vastuu päättyy, kun sille toimitettu

  1. myyntilaskuaineisto ja liitesanomat on toimitettu suoraan vastaanottajalle, asiakkaan vastaanottajan operaattorille tai pankkiverkkoon; taikka
  2. ostolaskuaineisto ja liitesanomat on toimitettu Netbox Finland Oy:n tarjoaman palvelun kautta asiakkaalle tai suoraan asiakkaalle.

Netbox Finland Oy ei vastaa partnereidensa tuottamista palveluista, joiden tekijänoikeudet ja muut oikeudet ovat kumppanin omistamia. Netbox Finland Oy vastaa siitä, että aineisto pysyy
muuttumattomana, kun se on Netbox Finland Oy:n hallussa.

6.3. Tietojen tallentaminen ja salassapito

Netbox Finland Oy käsittelee ja välittää verkkolaskut ja sen liitesanomat palvelukuvauksessa kuvatulla tavalla,
luottamuksellisena ja luottolaitoslain mukaista salassapitovelvollisuutta noudattaen sen sisältöisenä kuin se on Netbox Finland Oy:lle toimitettu.

Netbox Finland Oy ei tutki vastaanottamansa sanoman tai liitesanoman sisältöä, ellei se ole palvelun toiminnan tai muun vastaavan syyn takia välttämätöntä.

Netbox Finland Oy säilyttää sen kautta toimitettua aineistoa kuusi (6) kuukautta aineiston lähettämisestä.

6.4. Asiakaspalvelu

Netbox Finland Oy tarjoaa laskujen välittämiseen koskevia teknisiä selvittelyjä varten asiakastuen
palvelukuvauksessa tai kotisivuillaan määriteltyinä aikoina.

  1. Asiakkaan velvollisuudet

7.1. Välitettävän aineiston sisältö ja lähettäminen

Asiakas vastaa myyntilaskujen, liitetiedostojen ja muiden sanomien sisällöstä. Asiakkaan on sovittava
vastaanottajan kanssa vastaanotto-osoitteesta ja lähettämistavasta, jolla lasku välitetään. Asiakas ei
esimerkiksi saa lähettää e-laskuja tai liitetiedostoja vastaanottajalle tai muulle taholle, joka ei ole ilmoittanut asiakkaalle ottavansa niitä vastaan tai joka kieltää niitä lähettämästä.

Asiakas vastaa kaikkien Netbox Finland Oy:n järjestelmään välitettyjen aineistojen sisällöstä, oikeellisuudesta ja aiheellisuudesta sekä siitä, että se on voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukainen.

Netbox Finland Oy:llä on oikeus julkistaa tieto asiakkaan palveluntarjoajalle tai muulle palvelun tuottamiseen liittyvälle kolmannelle osapuolelle, mikäli on perusteltu syy epäillä, että asiakas käyttää palvelua vilpilliseen, epäeettiseen tai lain tai palvelua koskevan sopimuksen vastaiseen toimintaan.

7.2. Aineiston käsittely ja arkistointi

Asiakas vastaa ostolaskun käsittelystä Netbox Finland Oy:n ilmoittaman kuuden (6) kuukauden arkistoinnin aikana. Netbox Finland Oy:llä ei ole velvollisuutta toimittaa tai säilyttää aineistoja kuuden (6) kuukauden määräajan päättymisen jälkeen, ellei muuta ole erikseen sovittu.

7.3. Suora sopimussuhde

Tilanteessa, jossa asiakas on suorassa sopimussuhteessa Netbox Finland Oy:n kanssa eikä käytä palveluntarjonnassa Netbox Finland Oy:n partneria, asiakasta koskevat soveltuvin osin myös
kohdan kahdeksan (8) partnereihin sovellettavat käyttöehdot.

  1. Partnerin velvollisuudet

8.1. Aineistojen käsittely ja taltiointi

Netbox Finland Oy toimii yhteistyössä partneriyritysten kanssa palvelujen tuottamiseksi asiakkaille. Partneri vastaa asiakkaan aineistojen välittämisestä Netbox Finland Oy:lle niin, että palvelu tarjotaan asiakkaalle mahdollisimman joustavasti.

Keskeytysten tai häiriöiden varalta partnerilla tulee olla valmius toimittaa asiakkaan aineistot uudelleen. Partnerin tulee taltioida aina asiakkaan lähettämät aineistot mahdollista uudelleen lähetystä varten. Partnerin tulee säilyttää aineisto niin kauan, kunnes välittäminen Netbox Finland Oy:n järjestelmään on tehty ja virheilmoitus on poistettu.

8.2. Luottamuksellisuus

Partneri sitoutuu käsittelemään yhdessä tuotetuista verkkolaskupalveluista syntyviä tietoja luottamuksellisesti ja Suomen lakia noudattaen ottaen erityisesti huomioon tieto- ja yksityisyydensuojan säännökset. Partneri ei saa luovuttaa Netbox Finland Oy:n tai asiakkaan luovuttamia tietoja kolmansille osapuolille.

8.3. Yhteistyössä tarjottava asiakastuki

Partnerin tulee huolehtia siitä, että sillä on riittävä asiakastuki palveluja koskevien reklamaatioiden ja palautteen käsittelemiseksi, ja että se tarjoaa asiakkailleen Netbox Finland Oy:n oman teknisen
asiakastuen yhteystiedot, kun kyse on Netbox Finland Oy:n palveluvastuusta.

9. Palvelun saatavuus

Netbox Finland Oy ei takaa sitä, että palvelu on saatavilla keskeytyksettä. Netbox Finland Oy:llä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen tiedossa olevan teknisen häiriön, ohjelmistopäivityksen, huoltotöiden, muutostöiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi.

Jos Netbox Finland Oy tietää keskeytyksestä etukäteen, sen tulee ilmoittaa siitä joko partnerille tai asiakkaalle kohtuullisessa ajassa ennen keskeytyksen alkamista.

Netbox Finland Oy ilmoittaa partnereilleen ja asiakkailleen ennalta arvaamattomista keskeytyksistä mahdollisimman pian. Netbox Finland Oy ei ole velvollinen ilmoittamaan keskeytyksistä, joiden merkitystä voidaan pitää vähäisenä. Ilmoitus voidaan toimittaa sähköiseen aineistoon liitettynä viestinä tai osana verkkopalveluja.

Keskeytysten varalta asiakkaan on sovittava varajärjestelyistä laskujen toimittamiseen vastaanottajan kanssa. Netbox Finland Oy voi tarjota asiakkaalle vaihtoehtoisia välityskanavia

10. Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Asiakas antaa Netbox Finland Oy:lle luvan käsitellä asiakasta koskevia tietoja. Asiakas antaa Netbox Finland Oy:lle luvan luovuttaa asiakasta koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle, jos se on välttämätöntä palvelua koskevan sopimuksen ehtojen täyttämiseksi.

Asiakas hyväksyy, että yksittäisen laskun osalta Netbox Finland Oy:llä on oikeus luovuttaa asiakkaan yhteystiedot (esim. Y-tunnus, nimi ja osoite) muille verkkolaskuoperaattoreille tai pankeille sekä vastaanottajalle.

11. Muutokset käyttöehtoihin

Netbox Finland Oy:llä on oikeus muuttaa näitä ehtoja sekä palvelukuvaustaan verkkolaskuoperaattoripalveluista. Netbox Finland Oy ilmoittaa kirjallisesti tai partnerin tarjoaman asiointikanavan kautta sellaisen yleisten ehtojen muutoksen, joka olennaisesti lisää asiakkaan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan ja joka ei johdu lain muutoksesta, viranomaisen määräyksestä taikka maksujenvälitysjärjestelmän muutoksista.

Netbox Finland Oy ilmoittaa käyttöehtojen muutoksesta vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantulopäivää. Muun ehtojen muutoksen Netbox Finland Oy ilmoittaa julkaisemalla sen Netbox Finland Oy:n verkkosivuilla. Tällaiset muutokset tulevat voimaan Netbox Finland Oy:n ilmoittamana ajankohtana.

12. Immateriaalioikeudet

Palvelun toteuttamiseen liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Netbox Finland Oy:lle tai sen ilmoittamille kumppaneille.

13. Korvausvelvollisuus ja ylivoimainen este

Mikäli sanomien välittäminen estyy Netbox Finland Oy:stä johtuvasta syystä, on Netbox Finland Oy velvollinen korvaamaan vain Netbox Finland Oy:n virheeseen välittömästi kohdistuvat kohtuulliset selvittelykulut.

Netbox Finland Oy ei vastaa asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten esim. saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, tulonmenetyksestä, veroseuraamuksesta, korkomenetyksestä, muiden sopimussuhteiden häiriintymisestä aiheutuneesta vahingosta tai muusta näihin rinnastettavasta vahingosta, jota Netbox Finland Oy ei voi kohtuudella ennakoida.

Netbox Finland Oy ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaan tai kolmannen osapuolen toiminnasta. Netbox Finland Oy ei vastaa esimerkiksi asiakkaalle aiheutuvista viivästysseuraamuksista, jotka johtuvat siitä, ettei vastaanottaja hyväksy laskua, antaa sitä koskevan maksutoimeksiannon myöhässä tai muutetuin maksutiedoin.

Netbox Finland Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että sanomien välitys estyy, viivästyy tai häiriintyy ylivoimaisesta esteestä tai muusta siihen verrattavaan syyhyn perustuvasta Netbox Finland Oy:n toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi Netbox Finland
Oy:stä riippumaton häiriö postinkulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa.

Netbox Finland Oy:tä tai sen partneria kohtaava ylivoimainen este tai muu olosuhde oikeuttaa Netbox Finland Oy:n keskeyttämään palvelujen tarjoamisen ja toimeksiantojen toteuttamisen toistaiseksi.

14. Sopimuksen siirtäminen

Netbox Finland Oy, asiakas taikka partneri ei saa siirtää palvelua koskevan sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman osapuolten välistä kirjallista suostumusta.

15. Sopimuksen voimassaolo ja sopimuksen irtisanominen

Palvelua koskeva sopimus on voimassa toistaiseksi. Sekä asiakkaalla että Netbox Finland Oy:llä on oikeus kirjallisesti irtisanoa palvelua koskeva sopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Asiakkaan puolesta sopimuksen voi irtisanoa myös asiakkaan käyttämä Netbox Finland Oy:n partneri, jos partneri irtisanoo Netbox Finland Oy:n ja partnerin välisen partnerisopimuksen.

Netbox Finland Oy:llä on oikeus irtisanoa palvelua koskeva sopimus välittömästi ilmoittamalla siitä asiakkaalle tai asiakkaan palveluntarjoajalle, mikäli

a) asiakas on rikkonut palvelua koskevan sopimuksen ehtoja olennaisesti;

b) Netbox Finland Oy:llä on hyvä syy otaksua, että asiakkaan käyttämä Netbox Finland Oy:n partneri ei pysty täyttämään palvelua koskevan sopimuksen tai jonkin muun sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan ja
tilanteen odotetaan kestävän yli kolme (3) viikkoa; taikka
c) Netbox Finland Oy:llä on perusteltu syy epäillä, että palvelua käytetään lainvastaisessa toiminnassa.

Irtisanomisesta huolimatta palvelua koskeva sopimus on voimassa, kunnes Netbox Finland Oy:llä on ollut kohtuullinen aika palvelun sulkemiseen.

16. Muut sopimukset

Netbox Finland Oy:llä on näiden käyttöehtojen lisäksi erillinen partnerisopimus Netbox Finland Oy:n partnerin kanssa. Nämä käyttöehdot ovat partnerisopimuksen liitteenä.

Netbox Finland Oy:llä on lisäksi sopimukset muiden verkkolaskuoperaattoreiden ja pankkien kanssa sanomien välittämiseksi operaattori- ja pankkiverkossa. Sopimuksia ei erikseen sovelleta partnereihin ja asiakkaaseen.

Asiakas voi olla sopimussuhteessa Netbox Finland Oy:n partnerin kanssa asiakkaan ja partnerin välisten vastuiden ja velvollisuuksien sopimiseksi. Partnerin ja asiakkaan välinen sopimus ei velvoita Netbox Finland Oy:tä.

17. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Palvelua koskeviin käyttöehtoihin ja sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Palvelua koskevasta sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet käsitellään ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Netbox Finland Oy:llä on kuitenkin aina oikeus saattaa palvelua koskevasta sopimuksesta johtuvat riitaisuudet toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.