Yleiset myynti- ja toimitusehdot

YLEISTÄ

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 8.5.2019 alkaen ja korvaavat kaikki aikaisemmat yleiset toimitusehdot.

Mikäli Netbox Finland Oy:n yleisissä sopimusehdoissa, tarjouksessa tai sopimuksessa ei ole muuta mainittu tai sovittu, noudatetaan siltä osin aina IT2018 sopimusehtoja.

SOVELTAMISALA

Netbox Finland Oy:n yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin Netbox Finland Oy:n partnereille taikka kumppaneille toimittamiin palveluihin. Lisäksi ehtoja sovelletaan Netboxin suoriin asiakkuuksiin.

Toimituksen kohteena ovat ohjelmistot sekä erilaiset sanomanvälitys-, integraatio- ja datapalvelut. Toimitus ei sisällä avointa lähdekoodia. Lisäksi ylläpitopalvelun kohteena ovat Netbox Finland Oy:n partnereille aktivoidut Netbox-palvelut ja -ohjelmat.

MÄÄRITELMÄT

Asiakas on Netboxin suorassa asiakassuhteessa oleva palvelujen käyttäjä.

Asiakassuhde muodostuu Netbox Finland Oy:n ja toisen osapuolen välille sopimuksella ja näiden toimitusehtojen hyväksymisellä.

Kumppani on Netbox Finland Oy:n kanssa kumppanisopimuksen allekirjoittanut yritys, ja joka markkinoi yhdessä Netboxin kanssa palveluja.

Partneri on Netbox Finland Oy:n kanssa partnerisopimuksen allekirjoittanut yritys, ja joka tarjoaa asiakkaalle Netbox Finland Oy:n palveluja osana omaa palveluvalikoimaa.

REKISTERÖITYMINEN

Asiakkaan, kumppanin ja partnerin tulee antaa asiakassuhteen aloittamiseksi rekisteröintiin tarvittavat perustiedot.

Netbox Finland Oy pidättää itsellään oikeuden tarkistaa asiakkaan, kumppanin ja partnerin luottokelpoisuus ennen asiakassuhteen avaamista ja koska tahansa sopimussuhteen aikana.

Netbox Finland Oy:llä on oikeus hylätä asiakkaan, kumppanin tai partnerin tekemä tilaus alhaisen luottokelpoisuuden tai muun syyn perusteella.

TILAUS

Toimitussopimus syntyy kun asiakas, kumppani tai partneri antaa Netbox Finland Oy:lle tilauksen ja Netbox Finland Oy on todennut luottokelpoisuuden sekä vahvistanut tilauksen.

Tilauksen tekijällä tulee olla tilauksen tekemiseen tarvittavat toimivaltuudet ja hänen tulee ilmoittaa tilausta tehdessään toimitukseen liittyvät seuraavat perustiedot kuten yhteyshenkilön nimi, yrityksen osoite sekä toimitus- ja laskutusosoite.

TUNNUKSET

Netbox Finland Oy voi luovuttaa yhteysosoitteita ja tunnuksia (esim. käyttäjätunnukset, tekniset osoitteet ja tunnukset) sopimuksen mukaisesti. Tunnukset luovutetaan sovittua tarkoitusta varten sopimuksen voimassaoloajaksi. Netbox Finland Oy ilmoittaa niihin tulevat muutokset hyvissä ajoin etukäteen.

Asiakas, kumppani ja partneri vastaavat siitä, että käyttäjät säilyttävät tunnukset ja salasanat huolellisesti ja eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Asiakas, kumppani ja partneri ovat vastuussa tunnuksillaan tapahtuneesta käytöstä.

HINNAT JA MAKSUT

Netbox Finland Oy:n ilmoittamat hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Tarjoukseen perustuvat hinnat ovat voimassa kolmekymmentä (30) päivää tarjouksen päivämäärästä lukien.

Tarjoukseen annettu vastaus, joka sisältää lisäyksiä, rajoituksia tai ehtoja katsotaan vastatarjoukseksi, joka ei sido Netbox Finland Oy:tä.

Kaikkiin ilmoitettuihin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Hintoihin liittyvät huomautukset on tehtävä Netbox Finland Oy:lle kymmenen (10) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä lukien.

MAKSUJEN LAIMINLYÖNTI

Mikäli asiakas, kumppani tai partneri laiminlyö maksunsa Netbox Finland Oy:lle, on kyseessä olennainen sopimusrikkomus. Sopimuksen purkamisen lisäksi tai sen sijaan Netbox Finland Oy:llä on oikeus teknisesti estää järjestelmien käyttö ja keskeyttää palvelut, mikäli maksut ovat myöhässä Nebox Finland Oy:n huomautuksesta huolimatta yli 21 vuorokautta, eikä laskusta ole kirjallisesti ja perustellusti reklamoitu siinä mainitun huomautusajan puitteissa.

REFERENSSIASIAKKUUS

Netbox Finland Oy:llä on oikeus mainita partnerin/kumppanin/asiakkaan nimi referenssilistauksessa, mikäli partneri/kumppani/asiakas ei tätä erikseen kiellä.

PALVELURÄÄTÄLÖINNIT

Palveluräätälöinneillä tarkoitetaan Netbox Finland Oy:n, asiakkaan, kumppaneiden, partnerin tai kolmannen osapuolen tekemiä erillisiä ohjelmistoja, raportteja tai tietomalleja.

Mahdolliset räätälöinnit toimitetaan siinä laajuudessa kuin toimitussopimuksessa, erillisissä määrittelydokumenteissa tai projektipalavereissa on sovittu. Muita kuin erikseen sovittuja määrittelyjä tai muutoksia ei tehdä.

Peruspalvelu ei kata palveluräätälöintejä. Mikäli uusi versio vaatii räätälöintien muokkausta, on tämä työ erikseen veloitettavaa.

OHJELMISTOT JA JÄRJESTELMÄT

Netbox Finland Oy julkaisee ohjelmistoista ja järjestelmistä uusia versioita. Yhteistä palvelualustaa käyttävät ovat aina automaattisesti jatkuvan julkaisun piirissä. Räätälöityjen alustojen osalta päivityksiä ja uusia ominaisuuksia tuodaan mukaan kausittain sekä sopimuksen mukaan.

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Asiantuntijapalveluiden veloituksissa noudatetaan aina kulloinkin voimassa olevaa palveluhinnastoa. Matka-, majoitus ja kulukorvaukset veloitetaan toteutuneen mukaan palveluhinnastoon perustuen.

YLLÄPITOPALVELU

SaaS –palveluna käytettävien lisenssien kuukausiveloitukseen sisältyy aina ylläpitopalvelu. Ylläpitopalvelu sisältää ohjelmiston kehityksen, lakisääteiset muutokset sekä ohjelmistoon liittyvät tukipalvelut.

Asiakkaan, kumppanin tai partnerin omaksi hankkimissa alustoissa ylläpitopalvelu on voimassa sopimuksen mukaan. Mikäli ylläpito ei ole voimassa, ei ohjelmistoa voi päivittää.

TIETOTURVALLISUUS JA TIETOSUOJA

Kaikki osapuolet sitoutuvat omalta osaltaan huolehtimaan ja vastaamaan tietoturvallisuudesta sekä yksityisyyden suojasta Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Osapuolten välisestä tietoturvaan ja -suojaan liittyvästä vastuunjaosta sovitaan tarvittaessa täsmällisemmin.

Osapuolet vastaavat oman viestintäverkkonsa tietoturvallisuudesta. Osapuolet eivät vastaa julkisen internetverkon tietoturvallisuudesta tai siellä mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä tai muista omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevista palvelun käyttöä haittaavista tekijöistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Osapuolilla on oikeus ryhtyä toimiin tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvallisuuteen kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi. Osapuolten tulee mitoittaa toimenpiteet torjuttavan häiriön vakavuuden mukaan ja lopettaa ne heti, kun niiden toteuttamiselle ei ole perustetta.

TIETOTURVALOUKKAUSTEN KÄSITTELY

Osapuolilla on velvollisuus ilmoittaa toiselle sopijapuolelle ja asiakkaalle ilmanaiheetonta viivytystä havaitsemistaan palvelua tai sen käyttöä vaarantavista merkittävistä tietoturvatilanteen muutoksista tai lisääntyneistä tietoturvariskeistä, tietoturvaloukkauksista tai niiden epäilyistä.

Osapuolten tulee osaltaan ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin tietoturvaloukkauksen vaikutuksen poistamiseksi tai pienentämiseksi. Erityisistä tietoturvariskien hallinnan edellyttämistä toimista sovitaan erikseen.

Osapuolilla on velvollisuus myötävaikuttaa tietoturvaloukkausten tutkintaan.

SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Netbox Finland Oy voi muuttaa sopimuksen ehtoja, mukaan luettuna näitä yleisiä sopimusehtoja. Netbox Finland Oy ilmoittaa kirjallisesti sellaisen yleisten ehtojen muutoksen, joka olennaisesti lisää asiakkaan tai partnerin velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan ja joka ei johdu lain muutoksesta, viranomaisen määräyksestä taikka maksujenvälitysjärjestelmän muutoksista.

Netbox Finland Oy ilmoittaa käyttöehtojen muutoksesta vähintään kahta (2) kuukautta ennen
muutoksen voimaantulopäivää. Muutettuja ehtoja sovelletaan niiden voimaantulopäivästä lähtien uusiin tilauksiin, toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin ja kausittain uusiutuviin sopimuksiin.

Muut ehtojen muutokset Netbox Finland Oy ilmoittaa julkaisemalla sen Netbox Finland Oy:n verkkosivuilla. Tällaiset muutokset tulevat voimaan Netbox Finland Oy:n ilmoittamana ajankohtana.

Mikäli partneri, kumppani tai asiakas ei hyväksy sopimuksen muutoksia, on tällä oikeus irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaanastumishetkellä. Irtisanominen on tällöin tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun on annettu tieto sopimusehtojen muutoksesta.

Muut muutokset sopimuksiin on tehtävä molempien osapuolten allekirjoittamalla kirjallisella sopimuksella.

SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMISJÄRJESTYS

Kaikkiin Netbox Finland Oy:n toimituksiin sovelletaan Netbox Finland Oy:n yleisiä myynti- ja toimitusehtoja ja IT2018- sopimusehtoja. Sopimusehtojen soveltamisjärjestys on seuraava:

  1. Netbox Finland Oy:n ja partnerin/ asiakkaan välinen sopimus liitteineen
  2. Netbox Finland Oy:n kulloinkin voimassa olevat yleiset myynti- ja toimitusehdot
  3. Netbox Finland Oy:n antama tarjous
  4. kuhunkin toimitukseen soveltuvin osin IT2018-sopimusehdot